22 november

08.30 Välkommen till konferensen andra dag

08.35 Using Equity as a Lever for Excellence: Implications for School & System Transformation
Schools in vulnerable and underprivileged areas are in constant need of support on how to improve the opportunities for their students. Sharing knowledge with educators is crucial to enable them to enforce necessary implementations for amending a shift within the local organisation. Elucidating on four major areas of work, such as transformation of the local district and systems, organizing and engaging the local community, research and policy making and communication och technology, this lecture will illustrate on how the work can be organized to spearhead an efficient change within a school and the local area.
Warren Simmons, Ph.D. Senior Fellow, Annenberg Institute for School Reform At Brown University, Providence.

09.30 Förmiddagskaffe och miniföreläsningar av utställande företag och organisationer

10.30 Hur stor olikhet tål likvärdighet?
Det svenska skolsystemets uppbyggnad kan tolkas som ”allas rätt att nå så långt som möjligt” när det gäller (ut)bildning. Vilken betydelse har närsamhället för att medverka till en identitet hos barn och ungdomar som gynnar bildningstanken?
Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap.

11.45 Parallella valbara pass

Using Equity as a Lever for Excellence: Implications for School & System Transformation
Fördjupande seminarieföreläsning från förmiddagens föreläsning. Vi går vidare i diskussionen om Using Equity as a Lever for Excellence: Implications for School & System Transformation. Seminariet hålls på engelska.
Warren Simmons, Ph.D. Senior Fellow, Annenberg Institute for School Reform At Brown University, Providence.

Nätmobbning och identitet – digital natives, näthat och troll
Ungdomar rör sig med självklarhet mellan olika digitala plattformar och det är här, i denna digitala kontext, som de formar en del av sin identitet och självbild. Vad innebär det för elever som utsätts för mobbing eller näthat? Varför sker det? Var och hur sker det? Och vad kan man som lärare eller rektor göra för att motverka det?
Viktor Liedner, medieanalytiker Retriever

Vilka effekter har en fortbildning av 3000 rektorer?
Inom ramen för Matematiklyftet genomfördes en fortbildning för 3000 rektorer under 2012–2016. Sedan dess har nya lyft sjösatts och fler är på väg. Vilken roll har rektor i ämnesspecifika lyft? Vilka effekter kan urskiljas såväl för rektors professionella identitet som för skolans organisation?
Anette Jahnke är fil dr. i professionspraxis, lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet och projektledare vid Ifous.

Skolans inre organisation som ett tydligt redskap för skolutveckling
Hur kan rektors ledarskap bidra till att skapa en skolorganisation där både det enskilda och det gemensamma ansvarstagandet är viktiga delar i utvecklingen av verksamheten? Ta del av en praktisk föreläsning om organisation, strukturer, processer, men även om ansvarstagande, tillit och att skapa en samarbetskultur där både elevens kunskapsmässiga och social utveckling står i centrum.
Magnus Thor är rektor i Linköping kommun. Han har erfarenhet av att arbetat mer är 30 år i grundskolan varav 16 år som rektor.

12.45 Gemensam lunch

13.45 Parallella valbara pass

Undervisningspraktiker och elevprestationer – 25 år av skolval och utbildningsreformer
Ta del av aktuell forskning om hur elever i åk 6 eller åk 9 har upplevt undervisningspraktiker såsom katederundervisning, arbeta i grupp eller enskilt från 1980-talet till 2014. Förändringar i undervisningspraktiker efter 1990-talets utbildningsreformer relateras till elevernas betyg och resultat på nationella prov i kommunala och fristående skolor. Vilka möjligheter och konsekvenser för eleverna och deras resultat innebär olika sätt att organisera skolans praktik.
Joanna Giota, professor i pedagogik, Göteborgs universitet

Att organisera och leda elevhälsan – att skapa en god skolkultur
Genom att involvera hela skolpersonalen i det hälsofrämjande arbetet har Malmaskolan i Kolsva möjliggjort att samtliga elever i skolområdet får gymnasiebehörighet. Ta del av erfarenheter av ett målinriktat arbete med elevhälsan i fokus.
Johan Hallberg är rektor i på Malmaskolan i Kolsva och har arbetat med utvecklingsfrågor kring värdegrund och elevhälsa, bl.a. på uppdrag av Skolverket.

Samverkan för bästa skola – att vända skolor genom nationellt samarbete
Regeringens satsning ”Samverkan för bästa skola” syftar till att förbättra elevernas resultat i skolor med stora utmaningar och öka likvärdigheten inom och mellan skolor i Sverige. För att klara detta samarbetar nu huvudmän, skolor, Skolverket och ett antal lärosäten på ett helt nytt sätt med varandra. Ta del av utgångspunkter och det påbörjade arbetet.
Martin Rogberg är organisationsforskare och ansvarig för det nationella forskningsstödet knutet till Samverkan för bästa skola. Niclas Rönnström, docent i pedagogik och utbildningschef för Rektorsprogrammet, Stockholms universitet.

Nya karriärvägar eller utrymme för konflikter?
Svensk skola har under de senaste åren genomgått reformer som syftat till att höja statusen på läraryrket och skapa nya karriärmöjligheter. Samtidigt har detta upplevts leda till splittring inom en yrkeskår som traditionellt sett varit väldigt homogen. Vad betyder dessa förändringar för lärare och andra aktörer inom skolan? Blir det nya karriärvägar – eller skapas det bara utrymme för konflikter?
Johan Alvehus, lektor vid Lunds universitet.

14.45 Kort paus med kaffe och frukt

15.00 Vår tids besatthet av identitet
Händelserna i Norge den 22 juli 2012 reser några av vår tids ödesfrågor. Attentatsmannen Anders Behring Breivik återkommer i sitt manifest om och om igen till begreppet identitet. Varför är vår kultur så besatt av identiteter? Köps och säljs identiteter som vilken vara som helst? Är identiteten en växelverkan mellan den enskilda människan och hennes omgivning?
Mustafa Can, journalist och författare

15.45 Konferens avslutas

Program dag 1Boka plats