21 november

08.30 Registrering med kaffe och smörgås
09.15 Välkommen!
09.30 Att ha en jämlik kunskapsskola i fokus
Anna Ekström, gymnasie- och kunskapsminister.

10.05 Insightful Educators: Leading Educational Improvement
How can educators develop their professional influence and impact to advance educational improvements for students, schools and systems? Highlighting on five key themes of professional learning and leadership development and providing ideas and practices to support educators to: identify how to persuasively identify and communicate their vision for improvement; develop priority goals and linked actions to take forward during the school year; engage in their own professional learning and supporting their peers’ professional learning; building productive partnerships with individuals and organizations to support change; and developing personal and professional strategies to support their own perseverance for sustained impact over time.
Carol Campbell,
Associate Professor of Leadership and Educational Change at OISE, University of Toronto

11.00 Kaffepaus

11.30 Elever är och elever blir i skolan – identiteter i skolans vardag
Det finns ett nära samband mellan lärande och identitetsutveckling varför skolan är en viktig arena för identitetsutveckling bortom de sociala kategorierna. Varje lektion och varje samspel med elever är ett sammanhang där elevers identiteter skapas, formas och förstärks. Hur har identitetspolitiska diskussioner utifrån diskrimineringslagstiftningen påverkat våra medvetna, men även omedvetna, processer på hur vi ser på elever utifrån genus, etnicitet, religion?
Leili Falsafi är fil dr i utvecklings- och utbildningspsykologi och doktorerade med en avhandling om läridentitesutveckling

12.30 Lunch

13.30 Parallella valbara pass
Insightful Educators: Leading Educational Improvement
Fördjupande seminarieföreläsning från morgonens föreläsning. Vi går vidare i diskussionen om Insightful Educators: Leading Educational Improvement. Seminariet hålls på engelska.
Carol Campbell, Associate Professor of Leadership and Educational Change at OISE, University of Toronto

Vem är rektorn? Skolledarskap mellan profession och organisation
Mitt i spänningsfältet mellan arbetsorganisation, lärarprofession, statligt uppdrag och elevgruppens behov står rektorn. Vilka är rektorerna? Och är vi på väg att få se yrkesrollen rektor utvecklas till att bli en profession?
Ola Agevall är professor i sociologi vid Linnéuniversitetet, och förestår universitetets Forum för professionsforskning.

Olika är normen
Att elever är olika är normen i skolan och det innebär att skolans lärmiljöer behöver vara inkluderande. Men vad betyder det? Hur når vi dit? Hur kan processen se ut och vilka är framgångsfaktorerna? Ta del av SKL:s inspirationsmaterial Olika är normen – Att skapa inkluderande lärmiljöer i skolan som utgår från Ifous forskningsprogram Inkluderande lärmiljöer.
Christin Appel, utredare SKL, Åsa Ernestam, utredare SKL och Henrik Hamilton, projekt- och processledare Ifous.

Forskningssamverkan för en mer likvärdig förskola
Ta del av erfarenheter från genomförandet av FoU-programmet Undervisning i förskolan. Föreläsningen belyser framgångsfaktorer i ett långsiktigt utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, men även utmaningar på vägen och hur de tacklats. Hur kan arbetssätt, verksamhet och kunskap utvecklas, med stöd i forskning, för att bidra till en professionsutveckling och en mer likvärdig förskola på sikt?
Katinka Leo, utvecklingsledare i Vaxholm, Ylva Holmberg, lektor vid Malmö högskola och Karin Hermansson, FoU-ansvarig, Ifous.

14.30 Eftermiddagskaffe och miniföreläsningar av utställande företag och organisationer

15.30 Identitet och ideologi – mellan nyliberalism och skolans värdegrund
Vilka ideologiskt dominerande idéer präglar vårt nyliberala tidevarv? Hur har de format självbilden i övergången från subjekt till ekonomisk varelse? Vilka moraliska konsekvenser följer med en sådan övergång, och hur kan det ses i ljuset av den värdegrund som den svenska skolan bygger på?
Jan Holmgaard, fil dr i litteraturvetenskap och universitetslektor vid Stockholms universitet

16.15 Välkommen på gemensamt mingel

Program dag 2 Boka plats